Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za serwisu internetowego zlokalizowanym pod adresem spymobile.com.pl

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO)

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest spymobile.com.pl. ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w   związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu zakupu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Administratorem danych podczas składania zamówień  klientów jest spymobile.com.pl. Oznacza to, że jeśli posiadasz założone konto na naszej stronie, to przetwarzamy twoje dane jak:

• imię,

• nazwisko,

• adres e-mail,

• adres  zamieszkania,

• numer telefonu,

• data urodzenia,

• nazwa i dane firmy,

• adres IP.

2. spymobile.com.pl jest administratorem danych osób zapisanych podczas składania zamówienia w formularzu zakupu  dane osobowe przetwarzane są:

• Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

• Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

• W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

• W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo:

• Dostępu do danych,

• Sprostowania i edycji danych,

• Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

• Prawo sprzeciwu,

• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Podstawą skargi jest podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza  GDPR.

  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: spymobile.com.pl

4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

5. spymobile.com.pl ma prawo udostępniać dane osobowe użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7. spymobile.com.pl nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Wdrożyliśmy, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

9. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia lub wykonania zleconej usługi.

§3. Pliki cookies

1. Witryna spymobile.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stroni http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

§ 4 Usługa mobilna 

Usługa mobilna zwana spymobile to usługa umożliwiająca  udostępnienie na określony czas przez dostawcę spymobile.com.pl aplikacji mobilnej spymobile zwanej też „Aktualizacje Systemowe” działającej na telefonach smartfonach  opartych na  platformie systemu android,  usługa działająca w serwisie spymobile.com.pl. zwanej też pc.spymobile.com.pl.

Usługa mobilna zwana spymobile to usługa umożliwiająca  udostępnienie na określony czas przez dostawcę spymobile.com.pl aplikacji mobilnej spymobile zwanej też „Aktualizacje Systemowe” działającej na telefonach smartfonach  opartych na  platformie systemu android,  usługa działająca w serwisie spymobile.com.pl. zwanej też pc.spymobile.com.pl.

  • Działanie usługi mobilnej polega na instalacji aplikacji mobilnej przez użytkownika wyłącznie w własnym telefonie na użytek własny! i za jej pomocą użytkownik telefonu ma możliwość zabezpieczenia telefonu przed kradzieżą, czy archiwizacji swoich danych, archiwizacji aktywności pracy telefonu, nagrywania rozmów, nagrywania otoczenia, nasłuchu otoczenia, lokalizacji telefonu, zabezpieczenia telefonu w przypadku zgubienia czy kradzieży, rejestracji archiwizacji wiadomości tekstowych, wiadomości z chatów internetowych, kopi zdjęć, podglądu za pomocą kamerki, wykonanie screenshotów…
  •  Archiwizowane dane są szyfrowane za pomocą protokołów SSL i w sposób bezpieczny przesyłane internetem za pomocą aplikacji mobilnej spymobile i serwisu spymobile.com.pl na indywidualne konto użytkownika aplikacji mobilnej, które jest zakładane  przez użytkownika i właściciela telefonu podczas instalacji aplikacji, użytkownik podaje indywidualne własne dane login email, oraz indywidualne hasło, dane te będą służyły do zalogowania się na indywidualne konto Panel admin użytkownika w serwisie spymobile.com.pl.
  • serwis spymobile.com.pl nie ma dostępu do treści gromadzonych danych kont użytkowników. Wszelkie dane, które są przesyłane przy użyciu usługi spymobile.com.pl przez użytkownika za pomocą aplikacji mobilnej spymobile, są twoimi danymi, do których ma dostęp tylko i wyłącznie użytkownik.  spymobile.com.pl nie ponosi  żadnej odpowiedzialności za gromadzone  dane ,  nie  monitoruje  rodzaju danych użytkownika w przypadku niewłaściwych lub nielegalnych treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne dane i ich konsekwencje oraz  przechowywanie.
  • Dane są szyfrowane i przechowywane na zewnętrznych serwerach w chmurze za pomocą dostawcy usług w chmurze aws.amazon.com który gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
  • Aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo danych, zalecamy regularne pobieranie danych i usuwanie ich z konta. Informujemy że dane gromadzone na indywidualnych kontach użytkownika są automatycznie usuwane  które są starsze niż 90dni

§ 5 Zmiany w Polityce Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, spymobile.com.pl poinformuje Klientów z kilkudniowym wyprzedzeniem.

2. Ostatnia aktualizacja: 24.01.2019 r

UWAGA! Zawarte treści publikacje opisy grafiki są naszego autorstwa kopiowanie części lub całości zabronione Posługiwanie się bez naszej pisemnej zgody nazwą produktu i zawartą treścią grafiką narazi na odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych.