Umowa licencyjna

Umowa licencyjna

Niniejszy zapis regulaminu jest umową prawną między tobą czyli „użytkownikiem” a dostawcą usługi „spymobile.com.pl”  regulującą korzystanie z usług mobilnych lub internetowych oprogramowania mobilnego lub internetowego “usługa spymobile.com.pl”  przez serwis spymobile.com.pl  zwany też  „pc.spymobile.com.pl” za pomocą aplikacji mobilnej spymobile zwanej też „Aktualizacje Systemowe”.  Zamieszczone zapisy w niniejszej umowie odnoszące się do serwisu spymobile.com.pl dotyczą również w takim samym stopniu  i zakresie adresu strony logowania usługi pc.spymobile.com.pl  która to jest integralną częścią serwisu spymobile.com.pl.

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych warunków Umowy licencyjnej i prawnej korzystania z usług spymobile.com.pl Potwierdzasz że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków. Jeżeli nie zgadzasz się warunkami niniejszej Umowy licencyjnej i prawnej korzystania z usług spymobile.com.pl to nie uruchamianie usługi, nie składaj zamówienia,  nie pobieraj aplikacji mobilnej,  nie instaluj aplikacji mobilnej  nie aktywuj  aplikacji mobilnej nie korzystaj z serwisu spymobile.com.pl

Informacje Prawne

Aplikacja przeznaczona wyłącznie do stosowani we własnym telefonie aby archiwizować swoje dane telefonu w chmurze, lub do kontroli rodzicielskiej własnych dzieci na telefonie (smartfonie), którego jesteś prawnym właścicielem lub posiadasz odpowiednią zgodę na monitorowanie telefonu, oraz służy do zabezpieczenia własnego telefonu przed kradzieżą, zabezpieczenia własnego mienia, na użytek własny!  Należy pamiętać, że podsłuchiwanie innych osób bez ich wiedzy i zgody jest niezgodne z Polskim prawem.  Musisz powiadomić użytkowników  telefonów i uzyskać ich zgodę, że telefon jest monitorowany  za pomocą aplikacji mobilnej spymobile w serwisie spymobile.com.pl. Instalowanie aplikacji spymobile.com.pl na telefonie, którego nie jesteś właścicielem lub nie posiadasz odpowiedniej zgody może naruszać Polskie prawo z Art. 265, 266, 267 i 268 Kodeksu Karnego, oraz w zależności od kraju i regionu może skutkować złamaniem innych przepisów federalnych i stanowych. spymobile.com.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za nieodpowiednie niezgodne z prawem wykorzystywanie programu i używanie aplikacji, oraz za jakiekolwiek nadużycia lub wyrządzone szkody przez użytkownika  nie stosującego się do przepisów i regulacji prawnych danego kraju.

Korzystając z aplikacji zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących w twoim kraju przepisów dotyczących korzystania z oprogramowania spymobile.com.pl. Jeżeli nie jesteś właścicielem telefonu  musisz uzyskać zgodę właściciela telefonu  przed pobraniem, zainstalowaniem, aktywacją oprogramowania spymobile.com.pl na tym telefonie. Użytkownik telefonu musi wiedzieć, że będziesz monitorował jego telefon i przeglądał  jego dane. spymobile.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za instalację, pobranie i aktywację oprogramowania spymobile.com.pl na smartfonie (“Telefon komórkowy”) bez wiedzy i zgody jego prawnego właściciela. 

Umowa licencyjna

Umowa licencyjna stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną, zwaną dalej użytkownikiem i sprzedawcą zwany dalej serwisem spymobile.com.pl definiuje zasady użytkowania oprogramowania, wiążące Sprzedawcę i Użytkownika.  Aplikacja Mobilna spymobile działająca na platformie serwisu spymobile.com.pl chroniona jest prawem autorskim o ochronie praw własności intelektualnej.

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa udostępnienie na określony czas trwania licencji aplikacji mobilnej spymobile działająca na telefonach smartfonach  opartych na  platformie systemu android  usługa działająca w serwisie spymobile.com.pl.

2. spymobile.com.pl udostępnia aplikacje mobilną i udziela użytkownikowi, niewyłącznej, usługi licencji na określony czas uzależnionej od wykupionej licencji przez użytkownika  na działanie aplikacji mobilnej spymobile i  korzystanie z serwisu spymobile.com.pl wyłącznie do użytku osobistego z zachowaniem obowiązujących przepisów danego kraju. 

3. Użytkownik zachowa wszelkie prawa własności do danych, które zostaną przesłane z telefonu na  indywidualne konto użytkownika w serwisie spymobile.com.pl. Użytkownik jako jedyny ma dostęp do swoich danych chronionych za pomocą  indywidualnego hasła użytkownika  w celu ochrony danych.

4. spymobile.com.pl jest wyłącznym właścicielem aplikacji mobilnej spymobile działającej na platformie serwisu spymobile.com.pl w tym praw autorskich i majątkowych do programu.

5. Licencja aplikacji mobilnej spymobile udostępniana jest na określony czas zakupionej licencji na 1 urządzenie czyli na jeden telefon, dodatkowo daje możliwość przeniesienia licencji w obrębie tego samego konta i loginu na nowy telefon w przypadku jego uszkodzenia czy zmiany. Należy pamiętać że nie można przenieść licencji wstecz na urządzenie z którego była przeniesiona licencja!  Należy pamiętać że 1 licencja nie może działać na raz w 2 telefonach! Tylko w jednym z nich.

6. Przy zakupie aplikacji Licencja klucza aktywna jest od dnia zakupu aplikacji, dajemy opcjonalnie dodatkowy czas na zainstalowanie aplikacji który wynosi do 30 dni od chwili zakupu, należy w tym czasie zainstalować aplikację i aktywować  aby  nie utracić daty ważności klucza aktywacyjnego zakupionej licencji. Przy zakupie Klucza aktywacyjnego przedłużającego licencję, aktywny jest on automatycznie z chwilą jego wygenerowania i liczy się od dnia zakupu na czas zakupionej licencji, więc jego czas biegnie niezależnie od jego użycia! Po tym czasie w przypadku  braku aktywacji i instalacji wygaśnie możliwość zainstalowania i aktywowania licencji z powodu wygaśnięcia czasu klucza aktywacyjnego ! W tej sytuacji użytkownik nie będzie miał prawa do roszczenia zwrotu za zakupioną niewykorzystaną licencję. Po wygaśnięciu licencji wszystkie dane z serwera są automatycznie bezpowrotnie usuwane, aby nie utracić danych licencję należy przedłużyć przed jej okresem wygaśnięcia.

7. Z chwilą instalacji i aktywacji  licencji czas tej licencji biegnie do przodu niezależnie od tego czy użytkownik odinstalował aplikację i z niej nie korzystał, bądź telefon był zepsuty czy niesprawny, nie miał dostępu  do internetu!  W tej sytuacji użytkownik nie będzie miał prawa zwrotu za niewykorzystany czas  zakupionej licencji.

8. Wysłanie aplikacji mobilnej do użytkownika realizowane jest drogą elektroniczną za pomocą korespondencji email po otrzymaniu płatności za zakupioną licencję.

9. Aplikacja mobilna spymobile współpracuje i działa wyłącznie na platformie systemu android.  Do prawidłowego działania oprogramowania  wymagany jest dostęp do internetu na telefonie w którym została zainstalowana aplikacja mobilna spymobile oraz uruchomienie transferu danych lub połączenie z siecią Wi-Fi, jak również wykonanie stosownych ustawień i konfiguracji systemu operacyjnego przed i po zainstalowaniu aplikacji mobilnej, opisanych czynnościach w instrukcji obsługi i instalacji którą użytkownik otrzyma drogą elektroniczną wraz z zakupiona aplikacją. Aplikacja mobilna spymobile do poprawnego działania wymaga sprawnych urządzeniach, wolnych od wirusów, w przypadku modyfikacji oprogramowania systemowego czy łamania systemu za pomocą roota czy innych nakładek na systemu aplikacja może nie działać lub działać nie poprawnie. Na wniosek i prośbę użytkownika informacje i warunki techniczne instrukcje instalacji i obsługi użytkownik  może otrzymać od serwisu spymobile.com.pl przed zakupem aby się z nimi zapoznać.

10. Podczas instalacji aplikacji w telefonie użytkownik podaje indywidualne własne dane login email, oraz indywidualne hasło, dane te będą służyły do zalogowania się na indywidualne konto w Panelu admin użytkownika w serwisie spymobile.com.pl. W przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika, lub jego zgubienia, lub błędnej wprowadzonej zmiany nowego hasła do Panelu admin, użytkownik ma możliwość skorzystania z  opcji samodzielnego odzyskania hasła za pomocą opcji nie pamiętam hasła, wówczas na podany email podczas instalacji zostanie wysłany kod weryfikacyjny umożliwiający odzyskanie hasła użytkownika.  Administrator serwisu spymobile.com.pl nie ma możliwości odzyskania hasła. Użytkownik musi zadbać o to aby hasło do serwisu nie dostało się w niepowołane ręce i powinien chronić je!

11. Użytkownikowi nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, odsprzedawać ani wypożyczać aplikacji mobilnej spymobile ,i  jego kopii osobom trzecim bez zgody autoryzowanego  sprzedawcy spymobile.com.pl  lub serwisu spymobile.com.pl.

12. Użytkownikowi nie wolno oraz  zabrania się odtwarzać lub próbować kopiować aplikacji mobilnej spymobile.com.pl, modyfikować, adaptować, tłumaczyć lub tworzyć jakichkolwiek prac pochodnych oprogramowania spymobile.com.pl, lub podejmować próby ominąć lub wyłączyć oprogramowanie spymobile.com.pl, próbować dekompilacji, odtwarzać modyfikować kod źródłowy lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy oprogramowania spymobile.com.pl, dystrybuować, obciążać, sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, ani w inny sposób przekazywać, publikować oprogramowanie jakiejkolwiek stronie trzeciej, lub w inny sposób komercjalizacji lub próby komercjalizacji użytkowania oprogramowania spymobile.com.pl, usuwać lub zmienić dowolny znak towarowy, bez pisemnej zgody spymobile.com.pl.

13. spymobile.com.pl może wypowiedzieć lub zawiesić twój dostęp do usług spymobile.com.pl bez wcześniejszego powiadomienia i bez odpowiedzialności, jeżeli naruszyłeś jeden z warunków niniejszej Umowy, bez prawa do roszczenia zwrotu za niewykorzystany czas  zakupionej licencji!

14. Serwis spymobile.com.pl nie ma dostępu do treści oraz do gromadzonych danych kont użytkowników. Wszelkie dane, które są przesyłane przy użyciu usługi spymobile.com.pl przez użytkownika za pomocą aplikacji mobilnej spymobile, są twoimi danymi, do których ma dostęp tylko użytkownik.  spymobile.com.pl nie ponosi  żadnej odpowiedzialności za gromadzone  dane ,  nie  monitoruje  rodzaju danych użytkownika w przypadku niewłaściwych lub nielegalnych treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje własne dane i ich konsekwencje oraz  przechowywanie.

15. Po wygaśnięciu licencji pliki i dane na serwerze są jeszcze utrzymywane do 3 dni po wygaśnięciu. W przypadku braku przedłużenia i wznowienia licencji po 3 dniach od chwili wygaśnięcia, wszystkie dane zgromadzone na koncie zostają trwale usunięte z serwera bez możliwości ich przywrócenia czy odzyskania. W przypadku nieaktywnych konto które są nieaktywne przez dłuższy czas takie nieaktywne konta z powodu braku wznowienia i przedłużenia licencji zostaną trwale usunięte z serwera bez możliwości ich przywrócenia czy odzyskania! Niezależnie od długości trwania licencji usuwane są automatycznie wszystkie dane, które mają ponad 90 dni!  Nie przechowujemy kopii zapasowych danych prywatnych, więc usunięcie danych powoduje, że są one trwale niedostępne. spymobile.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe i inne  z powodu  utraty danych spowodowanych awarią systemu, przerwą w działaniu, systemu, hostingu, braku Internetu, warunkami atmosferycznymi, klęskami żywiołowymi, działaniami niezgodnymi z prawem osób trzecich. Aby nie utracić  danych użytkownik we własnym zakresie wykonuję kopię danych i zapisuje je na własnym nośniku czy dysku twardym.

16.spymobile.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody, które mogłyby nastąpić na skutek korzystania z aplikacji mobilnej spymobile, jak również utratę informacji i straty finansowe wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania aplikacji mobilnej spymobile.com

17. Aplikacja Mobilna SpyMobile przeznaczona jest wyłącznie do kontroli rodzicielskiej własnych dzieci na telefonie (smartfonie), którego jesteś prawnym właścicielem lub posiadasz odpowiednią zgodę na monitorowanie telefonu, oraz służy do zabezpieczenia własnego telefonu przed kradzieżą, zabezpieczenia własnego mienia, na użytek własny!

18. Aplikacja Mobilna SpyMobile spymobile.com.pl nie może być używane do “Prześladowania” lub “Szpiegowania” kogokolwiek. Oprogramowanie spymobile.com.pl nie może być używane do monitorowania smartfona małżonka, dziewczyny, chłopaka, dziecka powyżej 18 roku życia bez jej, jego zgody.  Musisz powiadomić  osobę monitorowaną o funkcjach oprogramowania spymobile.com.pl  monitorowanie  SMS-ów, rejestru połączeń, e-maili, chatów z komunikatorów internetowych, lokalizacji geograficznej, filmów, zdjęć, kontaktów, Historia przeglądania Internetu, zakładki, słuchania dźwięku z otoczenia, audio/wideo i słuchaj nagranych rozmów w dowolnym momencie, podglądu wyświetlacza oraz wszystkich innych funkcji aplikacji i uzyskać ich zgodę.

19. Obowiązkiem użytkownika  jest przestrzeganie wszystkich praw obowiązujących w jego kraju i legalne korzystanie z oprogramowania spymobile.com.pl. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za używanie aplikacji mobilnej  spymobile.com.pl do celów własnych prawnych i nie łamie przy tym prawa w danym kraju. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się i przestrzeganie wszystkich obowiązujących w jego kraju przepisów dotyczących korzystania z serwisu spymobile.com.pl. Na użytkowniku końcowym spoczywa obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w jego kraju, a spymobile.com.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności za nielegalne korzystanie z produktu.

20. Użytkownik  przed zakupem aplikacji mobilnej  spymobile.com.pl. powinien przeprowadzić badania i wyszukać informacji we własnym zakresie dotyczących przepisów i regulacji prawnych obowiązujących w jego kraju. 

21. Usługi spymobile.com.pl i cała zawartość, wizualne interfejsy, informacje, grafika, projektowanie, kompilacja, kod komputerowy, produkty, oprogramowanie, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i usługi są własnością spymobile.com.pl lub jej podmiotów licencjobiorców zwanych  dalej autoryzowanymi sprzedawcami spymobile.com.pl.

22. spymobile.com.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Warunki świadczenia usług umowy licencyjnej i prawnej czy zmiany cen za korzystanie z usług. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą zamieszczane na stronie spymobile.com.pl, a użytkownik zgadza się być związany ze zmianami warunków świadczenia usług, gdy nadal korzysta z usług spymobile.com.pl po opublikowaniu tych zmian.

23. Usługi spymobile.com.pl są kupowane na zasadzie zakupu licencji zwanej też subskrypcją na określony czas wraz  z aplikacją mobilną spymobile działającą na platformie serwisu spymobile.com.pl

24. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w umowie licencyjnej, a użytkownik będzie ich przestrzegał i stosował się do obecnych zapisów umowy licencyjnej.  Wszelkie  informacje  zmiany w umowie  licencyjnej  w działaniu aplikacji mobilnej i serwisu  zamieszamy  z wyprzedzeniem 1 miesięcznym w umowie licencyjnej na stronie: https://spymobile.com.pl/umowa-licencyjna/ Nie powiadamiamy o zmianach emailowo lub inną drogą która nie jest podana w umowie licencyjnej. Na użytkowniku ciąży aby zapoznać się  z umową licencyjną i na bieżąco śledzić zmiany w zapisie. 

Uwaga: Jeżeli nie akceptujesz powyższych zapisów umowy licencyjnej i prawnej  nie składaj zamówienia,  nie pobieraj aplikacji mobilnej,  nie instaluj aplikacji mobilnej  nie aktywuj  aplikacji mobilnej nie korzystaj z serwisu spymobile.com.pl

UWAGA! Zawarte treści publikacje opisy grafiki są naszego autorstwa kopiowanie części lub całości zabronione Posługiwanie się bez naszej pisemnej zgody nazwą produktu i zawartą treścią grafiką narazi na odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych.